CHEF’S SPECIALTY

STEAM RICE OR FRIED RICE

 • CH1. Shaking Fillet Mignon (Cơm Bò Lúc Lăc)

  • $14.95
 • CH2. Salted Pepper Tofu (Đậu Hủ Rang Muối)

  • $12.95
 • CH3. Salted Pepper Shrimp (Tôm Rang Muối)

  • $13.95
 • CH4. Salted Pepper Squid (Mực Rang Muối)

  • $13.95
 • CH5. Seafood Pan Fried Noodle (Mì Xào Giòn Đồ Biển)

  • $14.95
 • CH6. Shrimp Pan Fried Noodle (Mì Xào Giòn Tôm)

  • $13.95
 • CH7. Lobster Tail Pan Fried Noodle (Mì Xào Giòn Tôm Hùm)

  • $39.95
 • CH8. Chicken Pan Fried Noodle (Mì Xào Giòn Gà)

  • $13.95
 • CH9. Beef Pan Fried Noodle (Mì Xào Giòn Bò)

  • $13.95
 • CH10. Seafood Lomein (Mì Xào Mềm Đồ Biển)

  • $15.95
 • CH11. Shrimp Lomein ((Mì Xào Mềm Tôm)

  • $14.95
 • CH12. Lobster Lomein ((Mì Xào Mềm Tôm Hùm)

  • $39.95
 • CH13. Chicken Lomein ((Mì Xào Mềm Gà)

  • $12.95
 • CH14. Beef Lomein ((Mì Xào Mềm Bò)

  • $12.95