HOT POT / LẨU

 • HP1. Seafood Hot Pot / Lẩu Đồ Biển (2)

  • $57.95
 • HP2. Special Hot Pot / Lẩu Thập Cẩm (2)

  • $57.95
 • HP3. Thai Seafood Hot Pot (Spicy) / Lẩu Thái Đồ Biển (2)

  • $57.95
 • HP4. Chicken Green Chili Hot Pot / Lẩu Gà Ớt Xanh (2)

  • $49.95